Scenar Tedavisi

SCENAR Self Controlled Energo Neuro Adaptive Regulator kelimelerinin ba harflerinden oluan bir kelime olup, pille 癟al覺an bir el cihaz覺na ve bu cihazla yap覺lan tedaviye verilen isimdir.

Scenar aleti son 10 y覺ld覺r Rusya'da t覺bb覺n 癟eitli dallar覺nda hekimler taraf覺ndan kullan覺lmakta ve her ge癟en g羹n bu konudaki tecr羹be ve yay覺nlar artmaktad覺r.

Scenar'覺n Tarih癟esi

1970li y覺llarda Rusya'da Alexandr Karasev ve Prof. Dr.Alexandr Revenko 繹nc羹l羹羹nde arat覺rma yapan bir grup hekim ve bilim adam覺, kozmonotlar i癟in 癟ok ama癟l覺 ta覺nabilir ve noninvaziv bir tedavi metodu 羹zerinde 癟al覺m覺lar ve sonu癟ta SCENAR'覺 gelitirmilerdir. Perestroyka'ya kadar gizli s羹ren bu 癟al覺ma ve uygulamalar Sovyetler Birlii'nin da覺lmas覺ndan sonra a癟覺k hale getirilmi ve sivil hizmete sunulmutur.

Etki Mekanizmas覺

Cihaz 3.6 voltluk pil kayna覺n覺n deri y羹zeyine temas ettirilerek elektrik ak覺m覺 vermek suretiyle etkisini balat覺r. Ciltten gelen elektromanyetik sinyalleri 繹l癟er ve kaydederek uygun modifiye sinyaller 羹retip v羹cuda geri g繹nderir. G繹zle g繹r羹l羹r cevap olarak derinin k覺zarmas覺, uyuukluk, cihaz覺n m覺knat覺sla 癟ekilmi gibi deriye yap覺mas覺, 繹l癟羹m rakamlar覺nda deiiklik ve cihazdan 癟覺kan sesin deimesini sayabiliriz. Her bir sinyal bir 繹nceki sinyalin cevab覺 gelip deerlendirildikten sonra g繹nderilir. Scenar'覺n 羹retmi olduu deiken sinyaller beyni uyar覺r. Beyin periferik sinir sistemine N繹ropeptid salg覺lamas覺 dorultusunda komuta g繹nderir.

Sinir Lifleri

Bilindii gibi embriyonik hayatta 3 ayr覺 tabaka vard覺r ve v羹cut bunlardan geliir. Ekoderm'den deri, sa癟, t覺rnak ve sinir sistemi oluur. Yani deri bir anlamda v羹cudun d覺 d羹nyayla temasa ge癟en arac覺s覺 olduu kadar sinir sisteminin de bir par癟as覺d覺r. Sinir dokusunun uyar覺lma derecesi o dokudaki sinir liflerinin cinsine bal覺d覺r. Gasser ve Erlanger'in s覺n覺fland覺rmalar覺na g繹re 癟aplar覺, iletim h覺zlar覺 ve miyelin k覺l覺f覺na sahip olup olmad覺klar覺 g繹z 繹n羹nde tutularak sinir lifleri 3 t羹re ayr覺l覺rlar.

1.A Lifleri: A alfa, A beta, A gamma, A sigma

2.B Lifleri

3.C Lifleri (en ince ve en yayg覺n olanlar)

Sadece C lifleri miyelinsiz ve uyar覺lma eikleri y羹ksektir. C liflerini uyarmak i癟in gerekli ak覺m g羹c羹 A liflerine olan ak覺m g羹c羹n羹n, 癟aplar覺 dikkate al覺nd覺覺nda 15-40 kat覺, miyelinsiz olduklar覺 dikkate al覺nd覺覺nda 225-1600 kat覺 olmas覺 gerekir. Bu noktada Scenar'覺n rol羹 繹yledir: Scenar y羹ksek amplit羹dl羹 ak覺m impulslar覺 羹retir ve C lifleri de dahil b羹t羹n ince sinir liflerini uyarma potansiyeli dier b羹t羹n elektroterapi metodlar覺ndan (TENS dahil) daha y羹ksektir. Ayr覺ca ince, miyelinsiz ya da zay覺f miyelinli liflerin merkezi sinir sistemi yollar覺n覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺n (%80) oluturduu g繹z 繹n羹nde tutulursa Scenar tedavisinin ne kadar b羹y羹k bir potansiyele sahip olduu anla覺lacakt覺r.

SCENAR: Ne Anlama Gelir?

SCENAR, kendinden kontroll羹 energo-n繹ro adaptif regulasyon (d羹zenleyici) anlam覺ndaki Self Controlled Energo-Neuro Adaptive Regulation kelimelerinin ba harflerinden oluur. ncelikle bu, kiinin bedenini etkilemenin bir yoludur. Ayn覺 zamanda, SCENAR cihazlar覺 ailesine verilen isimdir. SCENAR覺n ilevselliinin temelinde basit elektro-empedansl覺 h覺zl覺 biyolojik tepkiler yatar. Bu ilevsellik, organizma ile s羹rekli devam eden bir diyaloa bal覺 olarak y羹r羹t羹l羹r. Patolojik (sal覺kl覺 olmayan) bedensel sistemler 羹zerinde, otomatik ve manuel olmak 羹zere iki farkl覺 rejim(uygulama) olana覺 salar. Bu patolojik sistemlerin, ilevsel patolojik sistemlere(FPS) d繹n羹羹m羹n羹 hedefler ve b繹ylece kendi d繹ng羹sel geliimlerinin tamamlanmas覺n覺 ve ilikili hasar oluumlar覺n覺n sona ermesini salar. 襤te bu s羹rece SCENAR Terapisi ad覺 verilir. SCENAR覺n 繹zellikle 羹zerinde durduu esas yap覺, her prosed羹r羹 kiiselletirme 癟abas覺d覺r (Her hasta, bireysel y繹ntemi ile kendine 繹zg羹 etki modelleri al覺r).

SCENAR Terapisinin hedefi, organizma ilevlerinin ve sistemlerinin t羹m yap覺sal esaslar覺na denk, sal覺kl覺 bir reaksiyon yaratmakt覺r. Bu reaksiyon, kendi anormalliklerine ve fonksiyonel bozukluklar覺na y繹nelik, organizman覺n kendi reaksiyonu olmal覺d覺r. 襤yileme tedavinin bir sonucu olarak g繹r羹lmemelidir. Bu daha 癟ok, organizma yeni ilevsel sistemler olutururken, hasarlar覺n tedavisi sonucunu douran, aktif bir s羹re癟tir. Scenar Terapisi, daha 癟ok, organizma-cihaz ilikisini kuran t覺bbi bir teknolojidir. Bu iliki, sistemi oluturan adaptif s羹re癟lere destek olan 繹zel reaksiyonlar覺 繹n plana 癟覺karmay覺 hedefler. Bu adaptif s羹re癟ler, 繹zellikle, s覺rad覺覺 tepkilerin ve hastal覺klar覺n 癟eitli hallerini yaayan organizmada, FPS in yeniden yap覺land覺r覺lmas覺n覺 ve 癟al覺mas覺n覺 i癟ermektedir. Terapi, kendine has bir kimlik kazan覺r ve patolojik (hastal覺kl覺) genlere odakl覺d覺r. Temel hedef, organizman覺n olaand覺覺 s羹reci b覺rakmas覺 ve hasar g繹rm羹 ya da kaybolmu ilevlerinin d羹zeltilmesi ile sonu癟lanan tam iyilemedir. Fonksiyonel farkl覺l覺klar ve s覺rad覺覺 s羹re癟, kendi normal geliim d繹ng羹s羹n羹 tamamlar ve olgunlama safhas覺na ula覺r.

Adaptif reaksiyonlar, patolojik s羹recin dinamiklerini maksimumda h覺zland覺r覺r ve d羹zeltirler, b繹ylece genellikle de anatomo-morfolojik (anatomik yap覺) alt katman覺n iyilemesi ile sonu癟lanan doal d繹ng羹n羹n tamamlanmas覺n覺 salarlar. Bazen SCENAR terapisi ile, ilikili anatomo-morfolojik alt katman覺n yokluunda dahi, ilevin oluumunu salayabilirsiniz. Denebilir ki, SCENAR terapisi ile ilevin tedavisi, anatomo-morfolojik dinamiklerin ve klinik laboratuvar kay覺tlar覺n覺n 癟ok 繹tesine ge癟mektedir. Organizma 繹ncelikle, kendisi i癟in anatomo-morfolojik yap覺dan daha 繹nemli olan ilevi telafi eder ve bu ilevin elde edilmesiyle de sal覺kl覺 adaptif sonu癟lar al覺nmas覺n覺 salar.

Tedavinin verimliliinin bal覺ca g繹stergesi, klinik anlamda beliren bir grup semptom (belirti) yerine, ilevlerin normal seyretmesidir.

SCENAR覺n etkisi dier farkl覺 d羹zenleyicilerin bir araya getirilmesiyle artt覺r覺labilir, 繹rnein yenileyici battaniye (癟ok katmanl覺 iyiletirici battaniye) ile birlikte kullan覺labilir. Bunun yan覺 s覺ra SCENAR覺n homeopati ile bileimi de 癟ok faydal覺d覺r. Homeostaz覺 destekleme ve iyiletirme s羹re癟lerinde g羹venilir ve tatmin edici olan homeopati, SCENAR覺n y羹r羹tt羹羹 enerjik denetim a癟覺s覺ndan, muhteem destek salar. Hafif masaj, refleks terapisi (繹zellikle SU-JOK ve ECIWO), IWF, IWT, k羹癟羹k dozlarda bioreso-doal ila癟lar, vs, SCENAR Terapisi ile baar覺l覺 bir ekilde birletirilebilir ve SCENAR terapisine herhangi bir zarar vermeden e zamanl覺 olarak y羹r羹t羹lebilir.

Y羹ksek tesirli ila癟lar (繹zellikle hormonlar, antibiyotikler) ve iddetli, sert masajlar organizmay覺 etkilediinden, tedavi s羹reci ile e zamanl覺 kullan覺ld覺覺nda SCENAR Terapisi verimli olamaz. Ancak, hasta bu y羹ksek tesirli ila癟lara ba覺ml覺ysa ya da yaam kurtarma gerek癟esiyle terapi 繹neriliyorsa, o zaman SCENAR ile birlikte bu ila癟lar覺n kullan覺m覺 m羹mk羹n olabilir.

SCENAR Terapisinin Modern T覺ptaki Yeri

SCENAR Terapisi, Klasik Bat覺 ('orthodox') t覺bb覺 ile Geleneksel Dou t覺bb覺 aras覺nda bir ara balant覺d覺r. Organizma 羹zerindeki d覺 etkiler a癟覺s覺ndan bak覺ld覺覺nda, SCENAR b繹lgesel elektroterapi, bat覺 t覺bb覺-fizyoterapisinin bir par癟as覺d覺r.

Esaslar ve metodoloji a癟覺s覺ndan ise Geleneksel T覺p ile ayn覺 kulvardad覺r, 繹zellikle akupunktur ile deiik uygulamalar a癟覺s覺ndan benzeir. 襤kisinde de temel esas, organizman覺n kendini iyiletirmeye balamas覺n覺 salamakt覺r. Ancak akupunkturun farkl覺 sistemleri klasik, elektrolazer ve magnet - daha 癟ok nokta 癟al覺mas覺 yaparlar, Biyolojik Aktif Noktalar (BAN) 羹zerinde etkilidirler. SKENAR - b繹lgesel elektro-terapi ise deri ve m羹koz dokular 羹zerinde etkilidir.

SKENAR Terapisinin Teknolojik A癟覺dan Metodolojik Farkl覺l覺klar覺

SCENAR Terapisinde doktor(uygulay覺c覺) ve hastan覺n(al覺c覺n覺n) aralar覺ndaki iliki ve ibirlii teknii, doktorun hastal覺覺 yenme sava覺nda, hastay覺 pasif yard覺mc覺 olarak g繹ren Bat覺 t覺bb覺ndaki tekniklerden farkl覺d覺r. SCENAR Terapisi, hastan覺n aktif yard覺m覺 olmadan yap覺lamaz, 癟羹nk羹 organizma kendi kendisini tedavi edecektir.

SCENAR cihaz覺 ve SCENAR uygulay覺c覺s覺 da bu s羹recin birer y繹nlendiricisi - kat覺l覺mc覺s覺d覺rlar. SCENAR cihaz覺na, doktoruna ve Terapi metoduna y繹nelik inan癟 duygusunun oluturulmas覺 繹nemlidir. En ba覺ndan itibaren hastaya kendi pozisyonunuz ve amac覺n覺z覺 belirten a癟覺klamalarda bulunman覺z gereklidir. Hasta, korkuyu b覺rakmal覺, mucizeler yaratan doktora inanmal覺 ve kendisi ile 癟al覺maya (savamaya deil) balamal覺d覺r. Ed羹zey bir kat覺l覺mc覺 olarak hasta, genel durumundaki ve bedenindeki t羹m deiikliklere dikkat etmeli, ilevsel deiiklikleri ve ikayetlerinin dinamiklerini g繹zlemlemelidir. B羹t羹n bunlar kendini-yap覺land覺rma s羹recini ve daha ileri tedavi taktiklerini belirler.

SCENAR uygulay覺c覺s覺 (doktoru) tek bir patoloji ile deil, t羹m organizma ile genel olarak ilgilenir. Y羹zy覺llar boyunca t覺p, hastal覺覺 deil hastay覺 tedavi etmek 羹zerinde durmutur ve SCENAR uygulay覺c覺s覺 da bunun i癟in ura verir. Tam tan覺 ve hastan覺n ge癟mii, terapi taktiini belirleme konusunda okul eitimindekinin aksine, belirleyici deildir. Esas dikkat edilmesi gereken nokta, patolojik s羹recin dinamikleri ile ilgili aktif ikayetlerde yaanan deiiklikler ve u andaki en g羹癟l羹 etkilerin ne zaman ve nerede yaand覺覺d覺r.

SCENAR-doktoru SCENAR-hastas覺 grubundaki SCENAR doktorunun birincil hedefi, etkinin eklini, yerini ve zaman覺n覺 saptamakt覺r. SCENAR Terapisinde hastan覺n organizmas覺n覺n etkiye g繹sterecei reaksiyonu tahmin etmek zordur. Bu, 癟eitli fakt繹rlere bal覺d覺r: bedenin kendini d羹zenleme mekanizmalar覺n覺n 癟al覺mas覺nda koordinasyonsuzluun derecesi, bilgi yollar覺n覺n bloke olmas覺, organizmada yerlemi baka r羹ya g繹ren (uyumakta olan) patolojik s羹re癟lerin varl覺覺 gibi. Patolojik s羹re癟, kendi d繹ng羹sel geliim safhalar覺n覺 tamamlayarak ilerlemelidir, kendi d繹ng羹s羹n羹 (geliimini) tamamlama l覺d覺r. Ancak terapiye 癟ok iddetli ya da kronik bir safhada baland覺ysa akut durumlar覺n ve ikayetlerin g羹癟lenmesinin 繹n羹ne ge癟mek neredeyse imkans覺zd覺r. 襤te bu noktada, bu safhay覺 en ac覺s覺z ve 癟abuk atlatabilmek i癟in hastan覺n aktif anlay覺覺na ve yard覺m覺na ihtiya癟 vard覺r. Hastan覺n dikkati, ik璽yetlerin g羹癟lenmesi (ya da yenilerinin olumas覺) ile fonksiyonun dinamikleri (deiiklikleri) aras覺ndaki balant覺ya 癟ekilmeli, bunun bizim i癟in birincil hedef olduu belirtilmelidir. Hastan覺n oda覺, u anki organizma reaksiyonlar覺nda yaanan deiikliklere ve belirtilere getirilmelidir. ik璽yetler, organizman覺n bizimle iletiim kurma eklidir, bedenin hangi b繹lgede nas覺l bir yard覺m beklediini g繹sterirler ve bu anlamda bizim i癟in deerlidirler. Bu iletiim s羹recinde, ikayetler dinamik bir ekilde deiir ve tedavinin sonunda yok olurlar.

Hastan覺n bu s羹recin sonunda kar覺laabilecei bir baka durum da, bedenin kendini d羹zenleme mekanizmalar覺 i ba覺ndayken, r羹yada olan dier patolojik s羹re癟lerin de uyan覺p kendilerini olumlu y繹nde ayarlamaya balamalar覺d覺r. Bazen, hedefe y繹nelik biraz fazla SKENAR-癟abas覺 (hatta olmasa bile!), hastan覺n y覺llard覺r s覺k覺nt覺s覺n覺 癟ektii baka rahats覺zl覺klardan da kurtulmas覺n覺 salayabilir (bir hastal覺k i癟in tedavi al覺rken dier hastal覺k da 癟繹z羹mlenir).

Hipocrat覺n s繹zlerini tekrar edelim: Hastal覺k tek bir organa deil t羹m organizmaya aittir, ve her hastal覺k t羹m organizmay覺 yans覺t覺r. Her organizma farkl覺 olduundan, SCENAR terapisinde, belli patolojik s羹re癟lerin tedavi bi癟imleri ayn覺 deildir ve olamaz. Ve son olarak, tedaviyi ger癟ekletiren sadece SCENAR deil ayn覺 zamanda hastan覺n organizmas覺d覺r. Ancak 羹癟羹nc羹 bir kat覺l覺mc覺 daha vard覺r SCENAR覺 ellerinde tutan kii SCENAR, doktorun kiiliinin bir uzant覺s覺d覺r.

Her SCENAR prosed羹r羹 bir kreasyondur ve tabi ki yarat覺c覺s覺n覺n kiiliini yans覺tmaktad覺r. Her SCENAR-doktorunun, cihazla kendi 繹zg羹n 癟al覺ma ekli vard覺r. Bu ekil onun kiiliinin al覺覺lmad覺k y繹nlerini ve hasta organizmas覺yla olan, kendine 繹zg羹 etkileim modelini yans覺t覺r. T羹m grubun baar覺s覺 i癟in, her kat覺l覺mc覺n覺n kiilik 繹zellikleri, birbirleri aras覺ndaki iletiim ve etkileim kadar 繹nem ta覺r.

Temel olarak 繹zetlersek: SCENAR tak覺m覺 doktor-bir cihaz-ve organizma etkileim i癟inde olan bir 羹癟l羹d羹r! Terapinin etkisiyle, beklenen s羹re sonucunda aktif ik璽yetler ve ciltteki tepkiler ile nas覺l bir yard覺m覺n hangi b繹lgede gerektii ortaya 癟覺kar. B繹ylece adaptif reaksiyonun tamamlanmas覺 ile problemli ilevin, en h覺zl覺 ve en verimli ekilde onar覺lmas覺 ger癟ekleir. SCENAR doktoru, d繹ng羹sel gelime program覺 taraf覺ndan belirlenen bu olaand覺覺 s羹recin t羹m safhalar覺nda bulunur.

SCENAR bu yolda sad覺k bir rehber ve asistan olarak hizmet eder. G羹癟 dengesini gelitirerek, organizman覺n problemli ilevi telafi etmesine yard覺mc覺 olur. Bu y繹nde organizman覺n yapabilecekleri s覺n覺rs覺zd覺r.